បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១០ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្បែកជើងអាជីព។ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានទីតាំងនៅទីក្រុងក្វាងចូវខេត្តហ្វូជាន។ ពីទីនេះយើងផ្តល់ជូននូវសកម្មភាពគាំទ្រផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតកម្មភ័ស្តុភារផ្គត់ផ្គង់និងបញ្ជាទិញ។ យើងមានក្រុមអ្នកលក់អាជីពដើម្បីផ្តល់នូវសេវាកម្មពេញលេញនិងបង្រួមតូចដែលអាចឱ្យអ្នកបង្កើតការរចនាណាដែលអ្នកចង់បាននិងផលិតស្បែកជើងណាដែលអ្នកចង់បាន។

អាន​បន្ថែម